SAGLASNOST KORISNIKA SA USLOVIMA KORIŠĆENJA KLUBA LEGION

Ovim Pravilnikom se definišu i uređuju pravila i uslovi osnivanja Kluba Legion, način pristupanja Klubu Legion, kao i specijalne pogodnosti za članove Kluba Legion.

1. Klub Legion

 • Legion klub namenjen je korisnicima Windows ERP softvera (u daljem tekstu: Korisnik)
 • Uslovima korišćenja Legion kluba (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) reguliše se članstvo Korisnika u Legion klubu i prestanak članstva u Legion klubu, status člana Legion kluba, dodela i vrste eKupona i pogodnosti za članove Legion kluba.

 • 2. Članstvo, uslovi učlanjenja i prestanak članstva u legion klubu

  2.1 Članstvo u Legion klubu Korisnik može ostvariti, ispunjenjem sedećih kumulativnih uslova:

 • da je administartor kluba registrovao Korisnika i dodelio mu serijski broj,
 • da je Legion PR zaprimio zahtev za učlanjenje Korisnika (u daljem tekstu: Pristupnica Korisnika) u Legion klub
 • 2.2 Korisnik podnošenjem pristupnice za učlanjenje u Legion klub prihvata ove Uslove korišćenja:

 • Učlanjenje i članstvo u Legion klubu se ne naplaćuju.
 • 2.3 Članstvo Korisnika u Legion klubu prestaje u jednom od sledećih slučajeva:

 • ne potpisivanjem Ugovora o zakupu sa proizvođačem C12 softvera po isteku probnog perioda (30 dana),
 • ne potpisivanjem Ugovora o trajnoj licenci za Winflector softver po isteku probnog perioda,
 • na zahtev Korisnika u bilo kom trenutku.
 • 2.4 Prestankom članstva u Legion klubu Korisnik gubi pravo na korišćenje pogodnosti Legion kluba, te će sve pogodnosti na nalogu eKupona biti suspendovane.

  2.5 Kada su ispunjeni svi uslovi za članstvo u Legion klubu utvrđeni ovim Uslovima korišćenja, Legion PR će u roku od 5 radnih dana od dana prijema Pristupnice Korisnika, na adresu e-pošte korisnika poslati Legion eKupon sa sertifikacionim ključem. Korisnik postaje član Legion kluba danom potvrde prijema eKupona. Legion eKupon se izdaje na ime Korisnika kao člana Legion kluba i nije prenosiv na treća lica. Pogodnosti Legion kluba se mogu koristiti samo na osnovu Legion eKupona. Član Legion kluba je dužan da pažljivo čuva dodeljeni sertifikacioni ključ. Legion PR nije odgovoran za zloupotrebu i/ili neovlašćeno korišćenje eKupona.

  2.6 Korisnik je obavezan obavestiti Legion PR o promeni podataka navedenih u Pristupnici Korisnika, u roku od 7 dana od dana nastanka promene. Legion PR nije odgovoran za posledice koje mogu nastupiti zbog netačnih podataka, odnosno ne blagovremeno dostavljenih obaveštenja o promeni podataka.

  3. Vrste Legion kupona

  3.1 Članstvom u Legion klubu, član Legion kluba ostvaruje pravo na:

 • besplatnu inicijalizaciju CalculusCloud softvera i Sybase baze podataka i obuku u trajanju od 30 dana za nove CalculusCloud korisnike,
 • eKupone,
 • korišćenja usluge "Otključavanje licence baze na reč".
 • 3.2 Korisniku se dodeljuje jedinstveni serijski broj koji se sastoji od šest alfanumerika (npr. FQTLZP) i upisuje u bazu podataka. U slučaju da Korisnik iz opravdanih razloga prestane da koristi CalculusCloud aplikacije u toku tridesetodnevnog probnog perioda, a ovaj period istekne, program će automatski zaključati bazu za dalji rad. Korisnik može i nakon isteka probnog perioda iskoristiti neiskorišćeni broj dana s tim da zatraži otključavanje baze na reč.

  3.3 Legion PR zadržava pravo da u toku trajanja članstva u Legion klubu, izvrši izmenu serijskog broja baze podataka i serifikacionog ključa eKupona dodeljenih Korisniku kao članu Legion kluba.

  4. Pogodnosti legion kluba

  4.1 Pogodnosti Legion kluba namenjenih nosiocu Legion eKupona su:

 • poseban korisnički nalog i lozinku za probno on-line korišćenje Windows ERP programa u trajanju od 30 dana;
 • personalizaciju svih podataka i dokumenata koji se unose u bazu podataka u toku probnog perioda;
 • on-line tehničku podršku i konsultacije u toku probnog perioda.
 • 4.2 Legion PR zadržava pravo izmene pogodnosti za članove Legion kluba.

  5. Korišćenje pogodnosti kluba Legion

  5.1 Korišćenje personalizovane baze podataka daje mogućnost vlasniku eKupona da pre donošenja konačne odluke o kupovini, isproba funkcionisanje ERP i Winflector aplikacija na uzorcima iz sopstvenog delokruga rada i poslovanja.

  5.2 Tehnička podrška podrazumeva:

 • pružanje tehničke podrške u dogovorenom terminu,
 • instalaciju i konfigurisanje Winflector servera i klijenata na računar člana Legion kluba po uplati ugovorenog broja licenci,
 • 5.3 Personalizovani nalog daje članu Legion kluba mogućnost autentifikacije i korišćenja ERP aplikacija i personalizovane baze podataka. Ova pogodnost je članu Legion kluba dostupna 24 časa, 7 dana u nedelji osim u vreme redovnog ili servisnog održavanja sistema.

  5.4 Online tehnička podrška otklanjanja sve eventualne smetnje u funkcionisanju ERP aplikacija i baze podataka. Kontakt podatke za on-line tehničku podršku dodeljuje administrator kluba.

  5.6 Pogodnost korišćenja online demo verzije programa i demo baze podataka omogućuje Korisniku kluba testiranje najnovije verzije ERP softvera, kao i pomoć pri podešavanju opcija za rada u svim ERP aplikacijama.

  6. Ograničenja

  6.1 Članovi Legion kluba kojima je privremeno prekinuto pružanje usluge, ne mogu koristiti prethodno navedene pogodnosti, izuzev korišćenja usluge "Otključavanje licence baze na reč" prema uslovima definisanim za njeno korišćenje.

  7. Završne odredbe

  7.1 Korisnik Legion kluba, prihvatanjem ovih Uslova, potvrđuje da je saglasan da Legion PR, Novi Sad obrađuje i čuva podatke navedene u Pristupnicama za učlanjenje u Legion klub, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o lučnosti, (Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018), u svrhu članstva u Legion klubu i korišćenja pogodnosti Legion kluba.

  7.2 Korisnik Legion kluba, prihvatanjem ovih Uslova, potvrđuje da je saglasan da Legion PR, Novi Sad, čuva podatke unete probnim korišćenjem C12 aplikacija u bazu podataka. Legion PR, Novi Sad, se obavezuje da čuva bazu sa unetim podacima koja nije predmet ugovora sa proizvođačem Calculus d.o.o. najviše 3 meseca za potrebe korišćenja usluge “Otključavanje licence baze na reč”.

  7.3 Korisnik Legion kluba, prihvatanjem ovih Uslova, potvrđuje da je saglasan da ga Legion PR obaveštava putem e-pošte o svim aktuelnim ponudama u okviru Legion kluba.

  7.4 Legion PR zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja, o čemu će obavestiti članove Legion kluba putem e-pošte.

  Poslovni podaci

  • Naziv:© ALEKSANDRA TASIĆ PREDUZETNIK LEGION
  • Adresa:Kopernikova 3, Novi Sad, RS - CG - BiH - HR - SMK
  • Matični broj:65302659
  • Šifra delatnosti:6201
  • PIB:111276579